Algemene voorwaarden

Voor 4youwebshops.nl .

Artikel 1 Algemeen

Onder leverancier van deze algemene voorwaarden wordt verstaan firma 4youwebshops.nl,

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door leverancier gesloten overeenkomsten, alsmede op de totstandkoming van dergelijke overeenkomsten en voorts op alle door leverancier uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen.

1.2. Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend, indien en voor zover leverancier zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard.

Artikel 2 Totstandkoming van overeenkomsten

2.1. Alle van leverancier uitgaande offertes, prijsopgaven en dergelijke zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Mondelinge toezeggingen binden leverancier pas nadat deze uitdrukkelijk door leverancier (schriftelijk) zijn bevestigd.

2.2. Leverancier is niet eerder gebonden, nadat leverancier een order uitdrukkelijk (schriftelijk) heeft bevestigd, of doordat leverancier(met de voorbereiding van) de uitvoering van een order een aanvang heeft gemaakt. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist weer te geven, tenzij binnen acht dagen na overhandiging, dan wel verzending hiertegen schriftelijk bezwaar is ontvangen. Indien een afzonderlijke schriftelijke bevestiging is uitgebleven, treedt de factuur daarvoor in de plaats.

2.3. Een opdrachtgever wordt geacht bij het accepteren van een aanbieding van leverancier te hebben geïnformeerd naar de tarieven en prijzen van leverancier en daarmee te hebben ingestemd.

2.4. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere aan of door de leverancier verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden de gebruiker niet.

2.5. Wijzigingen en annuleringen van gedane bestellingen door de wederpartij zijn pas van kracht na schriftelijke akkoordverklaring van de leverancier.

Artikel 3 Levering van bedrukte goederen

3.1. In geval de leverancier opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van een wederpartij bewerkte c.q. samengestelde producten is de wederpartij verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit.

3.2. De leverancier is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef ter goedkeuring aan de wederpartij te zenden, indien zulks voor het verstrekken van de opdracht schriftelijk door de wederpartij is bedongen. In dat geval verplicht de leverancier zich uiterlijk vijf weken na ontvangst van de opdracht daartoe en na ontvangst van de opdracht daartoe en na ontvangst van de te reproduceren materialen een drukproef voor te leggen aan de wederpartij, welke drukproef geacht wordt te zijn goedgekeurd indien niet binnen vijf werkdagen schriftelijk op de drukproef is gereageerd.

3.3. Alle kosten van het drukwerk of daarmee samenhangend worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet begrepen in overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is bewezen.

Artikel 4 Levering

4.1. De door leverancier opgegeven levertijden zijn gebaseerd op de omstandigheden die gelden op het moment van het sluiten van de overeenkomst en zijn vrijblijvend, tenzij een bepaalde levertijd door leverancier uitdrukkelijk wordt gegarandeerd.

4.2. Overschrijding van de levertijd verplicht de leverancier niet tot enigerlei vergoeding van schade. Bij overschrijding van de levertijd kan de wederpartij slechts tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, nadat zij leverancier schriftelijk heeft gesommeerd. Leverancier heeft dan het recht, alsnog binnen tien werkdagen na ontvangst van de sommatie de zaken geheel of gedeeltelijk na te leveren.

4.3. Indien de wederpartij de levering van leverancier niet aanvaardt, kan leverancier integrale nakoming van de overeenkomst verlangen, dan wel de overeenkomst schriftelijk ontbinden, in welk geval de wederpartij, uit hoofde van een tekortkoming een onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van 30% van het factuurbedrag jegens leverancier verbeurt. Dit laat het recht van leverancier onverlet om volledige schadevergoeding te vorderen.

4.4. Tenzij expliciet anders tussen partijen wordt overeengekomen, wordt de aflevering van de zaken geacht plaats te vinden op het moment van feitelijke terbeschikkingstelling daarvan aan de wederpartij, dan wel aan een door de wederpartij aan te wijzen derde. Wanneer de wederpartij leverancier verzoekt voor een ander transport zorg te dragen dan gebruikelijk is, geschiedt dit te allen tijde voor risico van de wederpartij.

4.5. Leverancier heeft te allen tijde het recht om in gedeelten te leveren.

Artikel 5 Prijzen

5.1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting(BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen en exclusief eventuele kosten van derden, die door leverancier ten behoeve van voor de wederpartij uit te voeren werkzaamheden zijn ingeschakeld.

5.2. Leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer de kosten van een of meer prijsbepalende factoren stijgen na de datum van het sluiten van de overeenkomst. Prijsbepalende factoren zijn onder meer inkoopprijzen, kosten van vervoer, materiaalprijzen, productieprijzen waaronder loonstijgingen, invoerrechten, belastingen, overheidsheffingen etc., waar ook ter wereld.

Artikel 6 Betaling en verzuim

6.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde ook en zonder dat de wederpartij haar betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.

6.2. Bij overschrijding van de in het vorige lid genoemde termijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist.

6.3. Indien de wederpartij in verzuim is, is zij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ad 15% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van E 225,00 exclusief BTW.

6.4. Indien de wederpartij in gebreke of verzuim is met het (tijdig) nakomen van haar verplichtingen met betrekking tot een overeenkomst of indien duidelijk is dat de wederpartij niet, niet volledig en/of tijdig aan haar verplichtingen jegens leverancier zal kunnen voldoen, dan wel wanneer de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, of een verzoek tot faillietverklaring van de wederpartij wordt aangevraagd, de wederpartij onder curatele is gesteld, danwel te zijner laste enig beslag ligt of er sprake is van liquidatie van zijn bedrijf, heeft leverancier het recht om nakoming uit hoofde van alle tussen partijen bestaande overeenkomsten op te schorten, dan wel de overeenkomsten met de wederpartij, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en worden eventuele verplichtingen van de wederpartij uit hoofde van alle tussen partijen bestaande overeenkomsten onmiddellijk opeisbaar.

6.5. Indien leverancier, nadat de wederpartij in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan de wederpartij richt, doet dit niet af aan het hiervoor bepaalde bij 5.1 t/m 5.4.

Artikel 7 Overmacht

7.1. In geval van overmacht heeft leverancier het recht hetzij nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn jegens de wederpartij of derden, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van de leverancier.

7.2. Onder overmacht wordt verstaan, elke buiten invloed van leverancier liggende of elke voor haar redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheid, die de nakoming van verplichtingen van leverancier uit overeenkomst tijdelijk of blijvend hinderen. Dergelijke omstandigheden zijn in ieder geval, maar niet uitsluitend, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, rellen of andere verstoringen van publieke orde, brand, natuurrampen, overstroming, staking, bedrijfsbezetting, beperkende overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, onvoorziene defecten aan machines, storing in de energielevering en het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie zaken of diensten worden ontvangen.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud en zekerheden

8.1. Al hetgeen door leverancier aan de wederpartij wordt geleverd/nog zal worden geleverd blijft eigendom van leverancier, zolang leverancier nog enig bedrag te vorderen heeft uit enige overeenkomst. Hieronder vallen in ieder geval de aan leverancier op grond van enige overeenkomst verschuldigde prijzen en eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming door de wederpartij. De wederpartij is, zolang zij niet volledig aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, niet gerechtigd om de geleverde goederen te vervreemden dan wel te bezwaren.

8.2. Indien duidelijk is dat de wederpartij niet, niet volledig en/of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens leverancier heeft voldaan, en zal kunnen voldoen, is leverancier onherroepelijk gemachtigd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, om de nog in eigendom toebehorende zaken voor rekening van de wederpartij terug te halen of te doen terughalen van de plaats waar ze zich bevinden. De wederpartij is verplicht daaraan onmiddellijk haar medewerking, in welke vorm dan ook, te verlenen. Dit voorgaande laat het recht op nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding van leverancier onverlet.

8.3. Indien daar naar het oordeel van leverancier redenen voor zijn, heeft leverancier het recht, alvorens tot levering over te gaan, betaling te verlangen of waarborgen te eisen voor de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij. Tot die tijd is leverancier gerechtigd haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht om daarnaast nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

8.4. Indien en zolang leverancier nog eigenaar is van de aan wederpartij geleverde/nog te leveren zaken, zal de wederpartij leverancier onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer genoemde zaken in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins door derden aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) genoemde zaken. Bovendien zal de wederpartij leverancier op diens eerste verzoek mededelen waar genoemde zaken zich bevinden.

8.5. De wederpartij staat ervoor in dat een beslag op genoemde zaken zo spoedig mogelijk wordt opgeheven. Bij (dreigend) beslag (voorlopige) surseance van betaling of faillissement aan de kant van de wederpartij, zal de wederpartij de met beslag dreigende derde, de beslagleggende gerechts- of belastingdeurwaarder, de bewindvoerder of de curator onmiddellijk wijzen op de (eigendoms)rechten van leverancier.

8.6. Leverancier heeft ten aanzien van de zaken die zij op grond van enige overeenkomst met de wederpartij onder zich heeft een retentierecht, inhoudende dat leverancier gerechtigd is genoemde zaken onder zich te houden totdat de wederpartij aan al haar verplichtingen, voortkomend uit de overeenkomst, heeft voldaan.

Artikel 9 Klachten

9.1. De wederpartij is verplicht de door leverancier geleverde zaken onmiddellijk na aflevering nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele klachten dienen binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk bij leverancier op haar kantoor ingediend te zijn. Na het verstrijken van genoemde termijn komt het recht van de wederpartij om zich op non-conformiteit te beroepen van rechtswege te vervallen.

9.2. Reclames geven de wederpartij nimmer enig recht betaling van koopprijs of bijkomende kosten, geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl elk beroep op verrekening uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

9.3. Indien een reclame door leverancier als geldig is aanvaard, dient de wederpartij de desbetreffende zaken franco en verzekerd binnen 8 dagen na de leveringsdatum aan leverancier te retourneren. Tenzij anders wordt overeengekomen worden geretourneerde zaken door leverancier alleen geaccepteerd, indien zij in staat van nieuw verkeren, zulks ter beoordeling van de leverancier.

9.4. Geaccepteerde retourzendingen worden ter keuze van leverancier danwel gecrediteerd tot een door leverancier in redelijkheid vast te stellen bedrag, waarbij de overeenkomst als ontbonden zal worden beschouwd, danwel vervangen door gelijke zaken, zonder dat leverancier gehouden zal zijn tot vergoeding van de kosten, schaden of interessen, door wederpartij en/of derden gemaakt of geleden.

9.5. Reparaties waartoe leverancier niet verplicht is, worden uitsluitend verricht voor rekening van de wederpartij, nadat deze zich schriftelijk met de reparatiekosten heeft akkoord verklaard. De ter reparatie aangeboden zaken moeten franco aan leverancier worden geleverd en zullen niet franco aan de wederpartij worden geretourneerd.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1. Voor door de wederpartij geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is leverancier niet aansprakelijk, tenzij de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van leverancier.

10.2 Voor zover leverancier verplicht zou zijn tot enige schadevergoeding op grond van gebreken aan het geleverde, is deze schadevergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op het geleverde betrekking heeft.

10.3. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, daaronder begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen.

10.4. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing of verloren gaan van zaken die op verzoek van de wederpartij bij leverancier worden opgeslagen. Deze opslag geschiedt te allen tijde voor risico van de wederpartij.

10.5. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door derden die op verzoek en met toestemming van de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld danwel voor schade die wordt veroorzaakt door materialen die op verzoek en met toestemming van de wederpartij door derden worden geleverd. De wederpartij is verplicht genoemde derden voldoende in de gelegenheid te stellen hun werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. De wederpartij zal zich houden aan de eventueel voor deze werkzaamheden en/of dit materiaal geldende voorschriften.

10.6. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

Artikel 11 Intellectuele Eigendom

11.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de door leverancier geleverde zaken berusten bij leverancier, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

11.2. Het is de wederpartij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van leverancier niet toegestaan om op de door leverancier geleverde zaken of op de verpakkingen daarvan aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen of de geleverde zaken of enig gedeelte daarvan te wijzigen of openbaar te maken, of te verveelvoudigen.

11.3. De wederpartij staat ervoor in dat hij volledig gerechtigd is om de aan leverancier ter beschikking gestelde zaken en/of gegevens door leverancier te laten verveelvoudigen, openbaar maken of anderszins bewerken zoals in de overeenkomst nader wordt aangegeven en dat hij daarmee geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. De wederpartij legt aan leverancier alle benodigde bewijsmiddelen van diens rechten over, zoals bijvoorbeeld(maar niet beperkt tot) een afschrift van een merkinschrijving of licentieovereenkomst.

11.4. In geval van aanspraken van derden terzake van een inbreuk op dergelijke rechten of wanneer het vermoeden bestaat dat met uitvoering van een overeenkomst inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, staat het leverancier vrij die maatregelen te nemen die haar goeddunken, teneinde de gestelde inbreuk op te heffen en de schade terzake zoveel mogelijk te beperken. Indien en voor zover de door leverancier te nemen maatregelen kosten voor de wederpartij met zich meebrengen, is de leverancier daarvoor niet aansprakelijk.

11.5. De wederpartij verleent leverancier vrijwaring voor alle schade en kosten waarvoor leverancier wordt aangesproken als gevolg van door derden gestelde inbreuken op hun intellectuele eigendomsrechten. De wederpartij zal jegens leverancier op diens eerste verzoek afdoende zekerheid stellen voor nakoming van haar hieruit voortkomende financiële verplichtingen jegens leverancier.

11.6. De wederpartij zal leverancier onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde terzake van een (dreigende) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door leverancier geleverde (nog te leveren) zaken of verrichte (nog te verrichten) werkzaamheden.

Artikel 12 Verjaring

12.1. Vorderingsrechten van de wederpartij, niet zijnde een natuurlijk persoon die (mede) handelt in de uitoefening van een vrij beroep of bedrijf, jegens de leverancier verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan daarvan.

Artikel 13 Consumentenkoop/-verkoop

13.1. Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf gelden de bepalingen van deze overeenkomst niet indien en voor zover zij vallen onder het bereik van de bepalingen die zijn genoemd in artikel 6:246 en 6:237 BW, alsmede voor zover zij vallen onder het bereik van de voor consumentenkoop bedoelde bepalingen in boek 7 BW.

Artikel 14 Geschillen: toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1. Op alle overeenkomsten tussen leverancier en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden in eerste aanleg uitsluitend berecht door de bevoegde Nederlandse rechter, ook indien de wederpartij in het buitenland is gevestigd en een verdrags- of verordeningsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.

Horecakleding is leverancier van horecakleding zoals koksbuizen , koksbroeken etc.